Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Train with Thomaske
E-mail: [email protected]

Website: www.trainwiththomaske.com

Algemene voorwaarden Train with Thomaske. Gevestigd aan de Tingietersstraat 14K, 8601 WJ Sneek, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73482315.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 2: Inschrijving

Artikel 3: Abonnement

Artikel 4: Afspraken (personal) training, coaching gesprekken en voedingsconsulten.

Artikel 5: Betaling en incassokosten

Artikel 6: Tariefwijziging Train with Thomaske

Artikel 7: Gedrag, orde en huisregels

Artikel 8: Opschorting en ontbinging

Artikel 9: Intellectuele eigendom

Artikel 10: Portretrechten

Artikel 11: Veiligheid en aansprakelijkheid

Artikel 12: Openingstijden en vakantieperiode

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en uitvoering daarvan tussen Train with Thomaske, en een lid waarop Train with Thomaske deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Train with Thomaske het recht (delen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Train with Thomaske voor de uitvoering waarvan door Train with Thomaske derden worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledige van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling wordt in voorkomend geval geacht te zijn vervangen door een door Train with Thomaske vast te stellen bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Indien Train with Thomaske niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Train with Thomaske in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt door het overhandigen van een volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst aan Train with Thomaske.
 2. Het lid stemt ermee in dat de persoonsgegevens (waaronder naam, geboortedatum, adres, e-mail en telefoonnummer) door Train with Thomaske in haar administratie worden opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. Deze gegevens zullen door Train with Thomaske niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met het lid.

 

Artikel 3. Abonnement

 1. De overeenkomst (verder te noemen: “abonnement”) tussen Train with Thomaske en het lid wordt aangegaan voor de op het inschrijfformulier of anderszins aangegeven duur. Het abonnement gaat in vanaf de dag van inschrijving, zoals op het inschrijfformulier vermeld.
 2. Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 3. Indien het lid nalaat het abonnement tijdig op te zeggen, zal het abonnement stilzwijgend worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde duur. Het abonnement is vanaf dat moment per dag opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Bij het afsluiten van een Personal of Duo traject worden de credits die daarbij horen, geacht geldig te zijn tot de afloop van de overeengekomen periode. Voor het 8 weken traject hebben leden 9 weken de tijd om hun credits te gebruiken. Voor het 3 maanden traject is dit tot 15 weken mogelijk, voor het 6 maanden traject tot 30 weken en voor het 12 maanden traject tot 58 weken.
 5. Indien een lid afwezig is vanwege vakantie of ziekte, is het de eigen verantwoordelijkheid van het lid om een vervangend tijdstip in te plannen binnen de geldige duur van het abonnement.
 6. Bij de aanvang van de overeenkomst worden vaste tijdstippen afgesproken. Indien een lid verhinderd is op deze tijdstippen, is het de eigen verantwoordelijkheid van het lid om een vervangend tijdstip te vinden om de credits binnen de geldige duur te gebruiken.
 7. Bij het afsluiten van een abonnement voor Small Group Training wordt de overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van 6 maanden. Na afloop van deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één maand, tenzij de klant het abonnement schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Vanaf het moment van stilzwijgende verlenging is het abonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van dezelfde opzegtermijn van één maand.

Artikel 4. Afspraken (personal) training, coaching gesprekken en voedingsconsulten

 1. Het lid erkent dat Train with Thomaske voor persoonlijke begeleiding van het lid, waaronder afspraken voor trainingen, coaching gesprekken en voedingsconsulten, tijd vrij moet houden in de agenda en dat annuleringen daarom minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk of telefonisch moeten worden gemeld aan Train with Thomaske.
 2. Indien de annulering van een afspraak korter dan 24 uur plaats vindt worden de kosten voor de training, het coaching gesprek of het voedingsconsult, aanvullend op de kosten voor het abonnement en tegen het geldende tarief in rekening gebracht.
 3. Het lid begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de duur van de afspraak uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Artikel 5. Betaling en incassokosten

 1. Voor gebruik van een automatisch SEPA-incasso dient het lid een machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft het lid aan het afgesproken bedrag, zoals op het inschrijfformulier vermeld, automatisch af te laten schrijven. De machtiging bevat verplichte SEPA-informatie.
 2. Incasso vindt maandelijks plaats en zal automatisch worden afgeschreven van de opgegeven bank- of girorekening. Train with Thomaske is gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien de betaling meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval is Train with Thomaske eveneens gerechtigd de betaling, inclusief de administratiekosten, door middel van bankoverschrijving binnen 7 dagen te verlangen.
 3. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt na ontvangst van een factuur, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Train with Thomaske aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt facturatie telkens per maand vooraf. Train with Thomaske is gerechtigd facturen digitaal te verzenden.
 4. Indien het lid in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan verkeert het lid van rechtswege in verzuim. Het lid is in dat geval een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het lid in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt hierbij gerekend als volledige maand.
 5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Train with Thomaske maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf het moment dat het lid in verzuim verkeert – voor rekening van het lid met een minimum van € 40,00.
 6. Tussentijdse opzegging van het abonnement door het lid is uitsluitend mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkend deskundige.

Artikel 6. Tariefwijziging Train with Thomaske

Behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Indien het lid de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft het lid het recht om het abonnement op te zeggen binnen 1 maand na kennisgeving van de tariefwijziging door Train with Thomaske.

Artikel 7. Gedrag, orde en huisregels

 1. Het is het lid niet toegestaan om zaken die bij wet verboden zijn, zoals wapens, drugs en prestatie bevorderende middelen, mee te nemen naar de sportschool van Train with Thomaske of de locatie waar de (sport)activiteiten plaats vinden. Voorts is ook het nuttigen van rookwaren of alcoholhoudende dranken in of op voormelde locatie(s) niet toegestaan.
 2. Het lid dient zich te houden aan de door Train with Thomaske gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen, de huisregels of de regels van gedrag en orde zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden voldoet, behoudt Train with Thomaske zich het recht voor om het abonnement met het lid onmiddellijk te beëindigen of op te schorten en aan het lid de verdere toegang tot de sport- en coaching faciliteiten te weigeren, zonder dat het lid in dat geval enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Train with Thomaske zich de rechten en bevoegdheden voor die Train with Thomaske toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Train with Thomaske voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Train with Thomaske. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking en verveelvoudiging hiervan is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van Train with Thomaske. Alle door Train with Thomaske verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van het lid zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door het lid ten behoeve van eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Alle door Train with Thomaske verstrekte stukken mogen niet door het lid zonder voorafgaande toestemming van Train with Thomaske openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van inbreuk op het intellectueel eigendom van Train with Thomaske.

Artikel 10. Portretrechten

Train with Thomaske behoudt zich het recht voor om foto’s van trainingen te maken. Het lid (alsmede eventuele introducees) geven toestemming aan Train with Thomaske om deze foto’s, waarop het lid mogelijk herkenbaar staat afgebeeld, te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden, waaronder doch niet uitsluitend het gebruik op de website van Train with Thomaske, brochures, social media, e.d., een-en-ander zonder een vergoeding aan het lid of de introducee verschuldigd te zijn.

Artikel 11. Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Het lid dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Het lid verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Train with Thomaske aangeboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Indien het lid twijfelt over bepaalde risico’s of indien gewijzigde omstandigheden in de gezondheid van het lid optreden, dient het lid Train with Thomaske hierover vóór aanvang van de volgende training of afspraak op de hoogte te stellen.
 2. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die als gevolg van deelname aan een les of training van Train with Thomaske ontstaan, komen voor eigen rekening en risico van het lid. Het lid vrijwaart Train with Thomaske voor alle aanspraken, waaronder van derden, ter zake.
 3. Train with Thomaske aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen.

Artikel 12. Openingstijden en vakantieperiode

 1. Train with Thomaske zal haar openingstijden alsmede eventuele aanpassingen in de bestaande openingstijden duidelijk aan het lid communiceren, bijvoorbeeld op haar website.
 2. Train with Thomaske behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten met een maximum van eenentwintig dagen per jaar en op officiële en erkende feestdagen, zonder tot enige restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn. Train with Thomaske zal de dagen waarop zij gesloten is uiterlijk 30 dagen van tevoren duidelijk aan het lid communiceren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Train with Thomaske partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement waar het lid zijn woonplaats heeft, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.